Vertrouwenscontactpersoon (VCP) STC De Kluners

Voor een Sociaal Veilige Sportomgeving is preventie van ongewenst gedrag een belangrijk aandachtspunt. STC De KLuners heeft op dit moment één VCP, maar in navolging van vele andere organisaties en sportverenigingen is de wens om twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Deze tweede persoon hopen wij op korte termijn toe te kunnen voegen binnen de vereniging. De rol van VertrouwensContactPersoon is in het leven geroepen om binnen de vereniging een eerste aanspreekpunt te hebben.

De VCP-er fungeert als eerste opvang voor leden met een klacht over ongewenst of grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging. De VCP-er is geen hulpverlener en geen vertrouwenspersoon. De VCP-er is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp in te schakelen. De VCP-er heeft een dubbele taak: de weg wijzen als er vragen zijn en meedenken over preventie. De VCP-er adviseert en stimuleert het nemen van preventieve maatregelen binnen de vereniging. Klachten gaan altijd rechtstreeks via het bestuur en niet via de VCP-er.

Het doel van een gesprek met de VCP-er is luisteren naar het verhaal van de persoon en de hulpvraag en vervolgens advies geven voor het inschakelen van mogelijke hulp voor zijn/haar situatie. Bij aanvang van een gesprek met de VCP-er is het belangrijk om te weten dat het gesprek vertrouwelijk is, maar er is geen geheimhoudingsplicht van toepassing. De VCP-er heeft de verplichting om het gesprekonderwerp (geanonimiseerd) te melden aan het bestuur van de verenging. Het bestuur heeft vervolgens de verantwoordelijkheid voor opvolging van de melding en te nemen acties.
Tevens is het goed om te weten dat indien een hulpvraag een strafbaar feit betreft, het gesprek met de VCP-er niet kan plaatsvinden. De VCP-er heeft geen rol bij gepleegde strafbare feiten. Hiervan dient aangifte gedaan te worden bij de politie – wettelijke meldingsplicht.

Wat is ongewenst gedrag? “Ongewenst gedrag is elke vorm van (seksueel-) gedrag of (seksuele-) toenadering, in verbale, non- verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren”.

Kort samengevat is dat gedrag waarvan jij vindt dat dit niet goed is en/of goed voelt. En dat kan dus veel zijn en is mede afhankelijk van je eigen beleving. Discriminerende of vernederende opmerkingen en pesten vallen hier ook onder.


Gevolgen voor de slachtoffers De sportsector neemt (seksuele) intimidatie en ongewenst gedrag serieus. De schade die het aanricht, is groot. Slachtoffers kunnen alle plezier in hun sport verliezen en bij ernstig misbruik hun leven lang last houden van psychische en fysieke problemen.

Gevolgen voor begeleiders en vereniging Als trainer of coach kun je ernstige schade oplopen wanneer je betrokken raakt bij (seksuele) intimidatie. Iemand die zich moedwillig schuldig maakt aan seksueel misbruik of intimidatie ondervindt de jarenlange gevolgen van de beschuldiging en mogelijke rechtsvervolging.
Ook in het geval, waarbij er geen opzet in het spel is, zijn de gevolgen van een beschuldiging zeer ingrijpend. Behalve het slachtoffer en de beschuldigde ondervinden ook de vereniging de gevolgen van (seksuele) intimidatie. Het kan het sportplezier bederven, de sportieve prestaties kunnen minder worden en het kan leden kosten.

Wat kun je doen?
Als trainer of begeleider kun je er veel aan doen om (seksuele) intimidatie te voorkomen. Ten eerste is het belangrijk dat je de ‘risico’s van het vak’ kent en dat je je verantwoordelijkheden als begeleider serieus neemt. Dat betekent: Bespreekbaar maken en elkaar aanspreken bij signalen vanuit een open cultuur binnen de vereniging.

NOC*NSF heeft gedragsregels ter voorkoming van (seksuele) intimidatie opgesteld. Deze regels laten zien hoe trainers, begeleiders en sporters kunnen zorgen voor een veilig en prettig sportklimaat.

  • Is de VCP-er ook het aanspreekpunt voor diegene waarover een melding gedaan wordt?
    Jazeker! De VCP-er is onafhankelijk en oordeelt niet, maar doet de eerste opvang, adviseert en verwijst door.
  • Hoe gaat het dan als je contact opneemt met de VCP-er?
    Leden, vrijwilligers of ouders kunnen altijd contact opnemen in het geval van een vermoeden of incident. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk gehouden.

Contactgegevens Vertrouwenspersoon STC De Kluners
Marielle van Aalst 06-30144878